На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 35-45
Нормативно-правове регулювання гігієнічних питань щодо розміщення вбудованих закладів охорони здоров’я та житлової частини будинку
Очеретяна Г.В.1, Махнюк В.М.1, Чорна В.В.2, Горваль А.К.1, Клименко Г.В.3
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
3 Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет», м. Київ

РЕФЕРАТ:
Мета. Проведення аналізу нормативно-правової бази з проектування закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), вбудованих у житлові будинки, вивчення умов їх взаєморозміщення та розробка для них санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог.

Матеріали та методи досліджень. У роботі використовувалися бібліосемантичний (для аналізу використання нормативно-правового регулювання), теоретичні (ретроспективне використання даних наукових досліджень) та аналітичні методи.

Результати досліджень. За реформою галузі охорони здоров’я України
на первинній ланці медичної допомоги зростає кількість ЗОЗ, зокрема амбулаторного типу (амбулаторії, кабінети сімейних лікарів тощо), які розміщуються у вбудованих (прибудованих) нежитлових приміщеннях І-ІІ та цокольного поверхів багатоповерхових житлових будинків.
Авторами статті запропоновано санітарно-гігієнічні та протиепідемічні вимоги до розміщення вбудованих ЗОЗ з гібридним типом будівництва житлової та громадської частини будівлі з використанням параметричного та цільового (пооб’єктового) методів.

Висновки. Враховуючи, що ЗОЗ амбулаторного типу є первинною ланкою медичної допомоги і становлять переважну частину всієї мережі ЗОЗ, а також дефіцит земельних ділянок для будівництва амбулаторій в окремій будівлі, вбудовані ЗОЗ набули поширення і розміщуються переважно у нежитлових приміщеннях житлових будинків (І-ІІ та цокольний поверхи), що є елементом гібридного будівництва.
Розроблені санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи для вбудованих ЗОЗ сприятимуть підвищенню їхнього рівня епідемічної безпеки, профілактиці професійних захворювань медпрацівників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
вбудовані заклади охорони здоров’я, розміщення закладів охорони здоров’я та житлової частини будинку, санітарне та містобудівне законодавство України, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні вимоги.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Makhniuk V.M., Ocheretiana H.V., Chorna V.V., Polka O.O., Pavlenko N.P. Hygienic Issues of the Use of High-Technology Equipment in Medical Stomatologic Institutions, Built into Residential Buildings. Hygiene and Ecology in State Regulation of Urban Planning. Ed. by the corresponding member of NAMS of Ukraine N.S. Polka. Kyiv : Medinform, 2020. P. 97-113.
2. Махнюк В.М., Очеретяна Г.В., Гаркавий С.С., Арзу Акберов Елгарогли, Сташко І.С. Санітарно-епідеміологічна складова проектування сучасних стоматологічних медичних закладів, вбудованих у житлові будинки. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2018. Вип. 68. С. 28-37. DOI: https://doi.org/10.32402/hygiene2018.68.028
3. Махнюк В.М., Очеретяна Г.В., Мишковська А.А., Янко Н.В. Гігієнічні питання використання високотехнологічного обладнання у медичних закладах стоматологічного профілю, вбудованих у житлові будинки. Довкілля та здоров’я. 2018. № 4 (89). С. 25-31.
4. Очеретяна Г.В., Махнюк В.М., Горваль А.К., Чорна В.В. Гігієнічні вимоги до місць зберігання автотранспорту на території закладів охорони здоров’я приватної форми власності з урахуванням закордонного досвіду. Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2019. Вип. 69. С.24-32. DOI: https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.024
5. Булах І.В. Методологічні аспекти нормативно-містобудівного розміщення системи лікувальних закладів. Науковий вісник будівництва. 2019. № 2 (96). С. 21-27. DOI: https://doi.org/10.29295/2311-7257-2019-96-2-21-27
6. Вагнер В.Д., Данилов Е.О., Максимовский Ю.М. Новые санитарно-гигиенические требования к стоматологическим организациям. Журнал Института стоматологии. 2009. № 4. С.12-16.
7. Вітріщак С.В., Качур Н.В., Савіна О.Л., Бондаренко В.В. Сучасні гігієнічні проблеми організації роботи амбулаторії сімейного лікаря. Український медичний альманах. 2011. Т. 14, № 2. С. 43-45.
8. Гордеева Е.П. Организация медицинского обслуживания населения в новых микрорайонах. Жилищное строительство. 2014. № 4. С.7-8.
9. Дениско Т.Н. Освещение рабочего места врача-стоматолога. Современная стоматология. 2008. № 1 (41). С. 48-49.
10. Дудка В.В. Переваги приватної медицини та вигоди держави у підтримці розвитку приватного сектора системи охорони здоров’я України (до проблеми державного регулювання здоровоохоронної сфери). Dudka V.V. Advantages of private medicine and benefits of the state in supporting the development of the private sector of the health care system of Ukraine (to the problem of state regulation of the health care sphere). Public administration: improvement and development. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=381
11. Дячук Д.Д., Зюков О.Л. Погляд медичного персоналу на якість медичного обслуговування пацієнтів. Загальна патологія та патологічна фізіологія. 2012. Т. 7 (3). С. 274-280.
12. Каплан Б.М., Максименко Л.В., Федотова Н.Н., Гололобова Т.В., Коновалов О.Е. Профилактические требования к санитарно-епидемиологическому надзору в стоматологии. Гигиена и санитария. 2009. № 6. С. 31-33.
13. Корнійчук О.П. Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні. Український медичний часопис ІІІ/ІV. 2012. № 2 (88). С. 146-150.
14. Кравченко В.В. Вектори розвитку комунальної амбулаторної консультативно-діагностичної допомоги на основі державно-приватного партнерства. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 3 (50). C. 53-57.
15. Кравченко В.В. Характеристика діяльності амбулаторних закладів міста Києва за умов реформування системи охорони здоров’я. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2017. № 3 (73). С. 72-79.
16. Кравченко В.В., Орлова Н.М. Шляхи підвищення задоволеності населення якістю амбулаторної медичної допомоги. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 2 (49). С. 38-42.
17. Крохмалюк Л.В., Лисенко П.М. Характеристика мережі закладів охорони здоров’я у системі МОЗ України. Україна. Здоров’я нації. 2016. № 4 (40). С. 132-141.
18. Лепешина О. Основні зміни на приватному ринку медичних послуг в Україні. Практика управління медичним закладом. 2015. № 2. С. 52-59.
19. Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір. Україна. Здоров’я нації. 2010. № 1 (13). С. 5-23.
20. Лехан В.М., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4 (52). С. 5-11.
21. Литвинов О. Визначення факторів конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я в умовах інноваційного розвитку. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 4. С. 58-69.
22. Матюха Л.Ф., Надутий К.О., Кондратюк Н.Ю. Стан модернізації первинної медичної допомоги в Україні. Україна. Здоров’я нації. 2013. № 2 (26). С. 76-83.
23. Панчук О.Ю. Гігієнічна оцінка умов праці за основними спеціальностями стоматологічного профілю в умовах використання сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2017. Т. 21, № 1. С. 65-70.
24. Панчук О.Ю. Гігієнічна характеристика особливостей організації трудового процесу за основними стоматологічними спеціальностями в умовах використання новітніх технологій за даними хронометражних спостережень. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2017. № 27. С. 184-189.
25. Парій В.Д., Короткий О.В. Становлення та розвиток первинної медичної допомоги на засадах загальної практики - сімейної медицини в Україні: огляд літературних джерел. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 2 (49). С. 48-53.
26. Прядко А.Л., Бобкова Т.Е., Фокин С.Г. Гигиенические требования к организации придомовой территории, обеспечивающие благоприятные условия проживання населения. Гигиена и санитария. 2009. № 6. С. 34-36.
27. Урсол Г.М., Скрипник О.А., Василенко О.М. Приватний сектор системи охорони здоров’я України – активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області. Буковинський медичний вісник. 2014. Т. 18, № 4. С. 177-181.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.