На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (94), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (80)   -   2016   -   Сторінки: 46-52
Університетська гігієна у контексті імплементації “закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку
Сергета І.В.1, Панчук О.Ю.1, Стоян Н.В.1, Дреженкова І.Л.1, Макаров С.Ю.1
1 Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

УДК: 613 (378.4) : 340.134

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: Аналіз найбільш актуальних проблем університетської гігієни, визначення фізіолого-гігієнічних основ їх адекватного рішення, обгрунтування наукових принципів впровадження здоров'язберігаючих технологій, гігієнічних нормативів рухової активності і професіографічно оцінки особливостей професійної діяльності дівчат і юнаків, які освоюють основні медичні та стоматологічні спеціальності.

Об'єкти і методи досліджень. Дослідження з використанням сучасних гігієнічних, медико-соціологічних, психофізіологічних, психодіагностичних, епідеміологічних, психолого-педагогічних методів, а також методів експертних оцінок і статистичного аналізу проводилися на базі Вінницького національного медичного університету ім. Н.І. Пирогова.

Результати. Здійснено аналіз найбільш актуальних проблем університетської гігієни як важливого напрямку гігієнічної науки, визначені фізіолого-гігієнічні основи їх адекватного рішення. Розроблено гігієнічні нормативи рухової активності студентів вищих навчальних закладів, що враховують особливості соціального становлення та професійного зростання майбутніх фахівців і забезпечують сприятливий вплив на процеси формування стану здоров'я і функціональні можливості їх організму: величини добових енерговитрат - 11500-13500 кДж у юнаків і 9000-11000 кДж у дівчат; кількість локомоций в добовому циклі - 15000-19000 кроків у юнаків і 14000-18000 кроків у дівчат; тривалість динамічного компонента в добовому бюджеті часу - 140-190 хвилин у юнаків і 130-180 хвилин у дівчат. Визначено структурні компоненти псіхофізіограм і психограм провідних спеціальностей стоматологічного профілю, які обумовлюють високий рівень професійної придатності студентів, а також встановлені інформативні психофізіологічні критерії оцінки ефективності розумової діяльності і адаптаційних можливостей студентської молоді. Науково обгрунтовані психогігієнічні основи здоров'язберігаючих технологій у вищих навчальних закладах, концептуальними засадами ефективного використання яких є: режимно-адаптаційний, психофізіологічний, особистісний і інтегративно-функціональний принципи з відповідним змістовним наповненням, що роблять сприятливий комплексний вплив на процеси формування здоров'я і забезпечують високий рівень навчальної підготовленості сучасних студентів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
університетська гігієна, фізіолого-гігієнічні основи, здоров’язберігаючі технології, рухова активність, професійна придатність
ЛІТЕРАТУРА:
1. Виленский М. Я. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении здоровья / М. Я. Виленский // Физическая культура студента. — М. : Гардарики, 2001. — С. 131-174.
2. Коробчанський В. О. Гігієнічна психодіагностика донозологічних станів у підліткому та юнацькому віці / В. А. Коробчанский. — Харків : Контраст, 2005. — 192 с.
3. Научно-методические основы изучения адаптации детей и подростков к условиям жизнедеятельности / под ред. В. Р. Кучмы, Л. М. Сухаревой. — М. : изд-во НЦЗД РАМН, 2006. — 238 с.
4. Организация медицинской профилактики в общеобразовательных учреждениях / В. Р. Кучма, Л. М. Сухарева, И. К. Рапопорт и др. — М., 2006. — 70 с.
5. Полька Н. С. Актуальні проблеми психогігієни дітей і підлітків: шляхи та перспективи їх вирішення (огляд літератури і власних досліджень) / Н. С. Полька, І. В. Сергета // Журнал НАМН України. — 2012. — Т. 18, № 2. — С. 223-236.
6. Полька Н. С. Сучасні підходи до оцінки стану здоров’я в гігієні дитинства (огляд літератури та власних досліджень) / Н. С. Полька, О. В. Бердник // Журнал НАМН України. — 2013. — Т. 19, № 2. — С. 226-235
7. Сергета И. В. Офтальмо-гигиенические аспекты современного визуального окружения детей, подростков и молодежи / И. В. Сергета, Л. В. Подригало, Н. В. Малачкова. — Винница : Діло, 2009. — 176 с.
8. Сердюк А. М. Психогигиена детей и подростков, страдающих хроническими соматическими заболеваниями / А. М. Сердюк, Н. С. Полька, І. В. Сергета. — Вінниця : Нова книга, 2012. — 336 с.
9. Соціально-психологічні особливості способу життя студентів та їх вплив на здоров’я / В.А. Огнєв, Н.О. Галічева, К.М. Сокол та ін. // Експериментальна і клінічна медицина. — 2012. — № 1. — С. 164-169.
10. Сухарев А. Г. Формирование адаптационных возможностей организма детей и подростков / А. Г. Сухарев // Вестник РАМН. — 2006. — № 8. — С. 15-18.
11. Сухарев А. Г. Научные основы профилактической педиатрии / А. Г. Сухарев, О. А. Шелонина // Актуальные проблемы здоровья детей и подростков и пути их решения. — М., 2012. — С. 411-412.
12. Чубаровский В. В. Пограничные психические расстройства и аддиктивные формы поведения у лиц подросткового и юношеского возраста / В. В. Чубаровский, М. А. Некрасов. — Сергиев Посад, 2005. — 130 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.