На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 14-21
Роль канцерогених металів у формуванні захворюваності населення на рак щитоподібної залози
Баленко Н.В.1, Цимбалюк С.М.2, Черниченко І.О.1, Литвиченко О.М.1, Гульчій М.В.2, Осташ О.М.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"
2 Київський міський клінічний ендокринологічний центр

УДК: 614.71 : 616-006 : 616.441

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - визначення можливих механізмів впливу пріоритетних канцерогенних металів атмосферних забруднень (хром, нікель, кадмій, свинець) на формування захворюваності населення на рак щитовидної залози.

Методи. Використаний метод теоретичного аналізу (узагальнення, синтез, абстрагування) літературних і власних даних, що стосуються особливостей біоеффектов канцерогенних металів і закономірностей їх прояву.

Результати проведеного аналізу дозволяють припустити, що досліджувані канцерогенні метали при хронічному комбінованому надходженні в організм, викликаючи численні ефекти на різних рівнях (молекулярному, біохімічному, органному, системному), можуть впливати на формування захворюваності населення на рак щитовидної залози двома шляхами: 1 – шляхом індукції прямих і непрямих (оксидативних) пошкоджень ДНК і епігенетичних порушень в незмінних тиреоцитах з подальшим розвитком нестабільності генома, виникненням мутацій, раку; 2 – шляхом індукції аналогічних пошкоджень в попередньо викликаних вузлових утвореннях (струмогенний ефект), проліферуючі клітини яких представляють чутливий морфологічний субстрат для їх виникнення.
Тривале існування комплексу цих змін на фоні порушень функцій імунної системи, притаманних будь-яким металам, може сприяти зростанню ризику і прискоренню розвитку злоякісних пухлин щитовидної залози серед населення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
рак щитовидної залози, хром, кадмій, нікель, свинець, атмосферне повітря, механізми дії, огляд літератури
ЛІТЕРАТУРА:
1. Литвиченко О.Н., Черниченко И.А., Цимбалюк С.Н. Влияние приоритетных химических канцерогенов атмосферного воздуха на заболеваемость населения раком щитовидной железы. Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. Минск, 2015. Т. І, вып. 25. С. 55-58.
2. Черниченко І.О., Литвиченко О.М., Цимбалюк С.М., Швагер О. В., Соверткова Л.С., Баленко Н.В. Хімічні канцерогени атмосферного повітря: вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози. Гігієна населених місць: зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 66. С. 104-110.
3. Басков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. К. : МАУП, 2004. 215 с.
4. Сердюк А.М., Белецкая Э.Н., Паранько Н.М., Шматков Г.Г. Тяжелые металлы внешней среды и их влияние на репродуктивную функцию женщин. Днепропетровск : Арт-Пресс, 2004. 148 с.
5. Трахтенберг И.М. Тяжелые металлы как химические загрязнители производственной и окружающей среды. Довкілля та здоров’я . 1997. № 2. С. 48-51.
6. Environmental and Occupational Medicine / Ed. By W.N. Rom. – Philadelfia. New-York, 1998. 1437 p.
7. JARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. Arsenic, Metals, Fibers and Dusts. Lyon: IARC, 2012. Vol. 100. P. 41-467.
8. Общая токсикология / под ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. М. : Медицина, 2002. 608 с.
9. Транхтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. Тяжелые металлы во внешней среде: современные гигиенические и токсикологические аспекты. Минск : Наука и техника, 1994. 285 с.
10. Трахтенберг І.М., Чекман І.С., Линник В.О., Каплуненко В.Г., Гуліч М.П., Білецька Е.М., Шаторна В.Ф., Онул Н. М. Взаємодія мікроелементів: біологічний, медичний і соціальний аспекти. Вісник НАН України. 2013. №6. С.11-20.
11. Дмитруха Н.М. До питання нефротоксичної дії кадмію. Український журнал з проблем медицини праці. 2010. № 2(22). С.36-41.
12. Петринич В.В. Характер токсичних ефектів у щурів з різною швидкістю ацетилювання за умов підгострого впливу марганцю хлориду і свинцю ацетату та профілактика за допомогою кверцетину : автореф. дис. … канд. мед. наук. Київ, 2013. 22 с.
13. WHO/UNEP State of the Science of Endocrine Disrupting Сhemicals. 2012 : An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO. URL : http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
14. Білецька Е.М., Онул Н.М. Селен у довкіллі: еколого-гігієнічні аспекти проблеми : монографія. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. 292 с.
15. Ильичева С.А., Заридзе Д.Т. К вопросу о возможных механизмах канцерогенного действия свинца. Вопросы онкологии. 2008. Т. 54, № 3. С. 268-271.
16. Агапова Л.С., Копнин Б.П. Прогресс в изучении молекулярных основ онкогенеза и новые способы контроля опухолевого роста. Вестник РАМН. 2007. №11. С. 3-9.
17. Дурнев А.Д., Середенин С.Б. Мутагены (скрининг и фармакологическая профилактика воздействий). Москва, 1998. 328 с.
18. Хрипач Л.В., Ревазова Ю.А., Рахманин Ю.А. Роль свободнорадикального окисления в повреждении генома факторами окружающей среды. Вестник РАМН. 2004. №3. С. 16-18.
19. Садогурська К.В., Каплуненко В.Г., Чекман І.С. Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці. Український медичний часопис. 2014. №1. С.14-16.
20. Тронько М.Д., Щербак О.В. Мікроелементи в ендокринології. Вісник фармакології та фармації. 2002. №10. С. 8-12.
21. Безруков О.Ф. Антропогенное загрязнение как фактор, способствующий возникновению патологии щитовидной железы. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения : тр. Крым. гос. мед. ун-та им. С.И. Георгиевского. 2007. Т. 143. С. 29-36.
22. Пасечко Н.В., Свистун І.І., Швед Л.В. Комплексна оцінка показників імунного статусу, прооксидантної та антиоксидантної системи у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододефіциту. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2008. № 2 (23). С. 14-17.
23. Гончарова О.А. Селен и щитовидная железа (обзор литературы и данные собственных исследований). Ендокринологія. 2014. Т. 19. № 2. С. 149-155.
24. Salnikov K., Zhitkovich А. Genetic and epigenetic mechanisms in metal carcinogenesis and cocarcinogenesis: nickel, arsenic and chromium. Chem. Res. Toxicol. 2008. № 21. P. 28-44.
25. Zhang X., Shuk-Mei Ho Epigenetics meets endocrinology. J. Mol. Endocrinol. 2011. Vol. 46 (1). R11-R32.
26. Baccarelli A., Bollati V. Epigenetics and environmental chemicals. Curr. Opin. Pediatr. 2009. Vol. 21(2). P. 243-251. https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e32832925cc
27. Bugalho M.J.M., Wohllk N., Hoff N.O., Cabanillas M.E. Thyroid oncology. J. of Thyroid Research. 2011. Articl. ID467570. URL : http://dx.doi.org/10.4061/2011/467570
28. Prazeres H., Torres G., Rodrigues F., Pinto M., Pastoriza M.C., Gomes D., Cameselle-Teijeiro J. et al. Chromosomal, epigenetic and microRNA-mediated inactivation of LRP1B, a modulator of the extracellular environment of thyroid cancer cells. Oncogene. 2011. Vol. 30 (11). P. 1302-1317. https://doi.org/10.1038/onc.2010.512
29. Pogribny I.P. Epigenetic events in tumorigenesis: putting pieces together. Exp. Oncol. 2010. Vol. 32 (3). P. 132-136.
30. Lu H., Shi X., Costa, Huang Ch. Carcinogenic effect of nickel compounds. Molecular and Cellular Biochemistry. 2005. № 279. P. 45-67. https://doi.org/10.1007/s11010-005-8215-2
31. Зотов А.С. Полинеоплазия: рак щитовидной железы и рак молочной железы – частота, причины, механизмы развития. Проблемы эндокринологии. 2005. Т. 51 (6). С. 50-53.
32. Wright R.O. Biomarkers of Lead Exposure and DNA Methylation within Retrotransposons. Environmental Health Perspectives. 2010. Vol. 118 (6). P. 790-795. https://doi.org/10.1289/ehp.0901429
33. Тарасюк О.О., Шишка Т.В., Сидор Л.М. і співавт. Деякі аспекти етіології йододефіцитних захворювань. Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни : матер. наук.-практ. конф. Львів, 2010. С.128-139.
34. Иванов С.Д. Железо как канцерогенный экотоксикант. Токсикологический вестник. 2005. №2(102). С. 34-41.
35. Михайлова И.В., Чеснокова Л.В., Шарапова Н.В., Смолягин А. И., Красиков С.И. Некоторые показатели микроэлементного и антиоксидантного статуса крыс при хромовой интоксикации. Гигиена и санитария. 2014. № 3. С. 71-74.
36. Застенская И.А., Пивень Н.Н., Кочубинская В.В., Кочубинский А.В. Изучение влияния полихлорированных бифенилов и тяжелых металлов на показатели иммунной системы в эксперименте. Токсикологический вестник. 2015. № 2. С. 40-45.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.