На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 48-53
Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів
Малишевська О.С.1, Гаркавий С.C.2, Мищенко І.А.1, Погорілий М.П.1, Токар І.Т.1, Гречух Л.С.1
1 Івано-Франківський національний медичний університет
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

РЕФЕРАТ:
Мета - провести еколого-гігієнічну оцінку процесу захоронення твердих побутових відходів на полігонах на довкілля та людину.

Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз технологічних операцій процесу захоронення побутових відходів на прикладі КП «Полігон ТПВ» в Івано-Франківській області. Результати були одержані в процесі натурних інструментальних досліджень фахівцями та з використанням обладнання ДУ "Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України" для НДР № 0117U004237. Аналіз запиленості повітря проводили приладом – АФА–ВП–20; визначення концентрації хімічних речовин у повітрі відбувалось за допомогою електроаспіратора ЭА–1212, поглиначів Ріхтера та Зайцева, фотоелектроколориметра КФК–2, газового хроматографа марки Кристал 2000 М. Розрахунки проведено згідно «Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів».

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що перевищення рівня ГДК і ГДР наявне за усіма фізичними та хімічними чинниками, що визначалися. Зокрема, перевищення рівнів ГДК для канцерогенних, мутагенних та високотоксичних речовин складає: для формальдегіду - до 1967 разів; для свинцю - до 120 тисяч разів; для бенз(а)пірену - до 793 разів.

Висновки та перспективи. Найбільшу емісію полютантів в атмосферу складають процеси розвантажування та ущільнення відходів. Максимально забруднює атмосферу найтриваліший процес захоронення – ущільнення. Основною причиною є фізичне зношення автопарку, котрий вивозить ТПВ на полігон. Перспективним напрямком наукових досліджень є розробка та впровадження технологій, що дозволяють зменшити обсяг відходів, які вивозяться на захоронення, зокрема, найбільш тонажного складника побутових відходів – полімерів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
комунальна гігієна, полімерні відходи, захоронення відходів, викиди автотранспорту
ЛІТЕРАТУРА:
1. Transport Energy and CO2: Moving Tovard Sustain-ability. 113rd International TASI - FORUM, 9 October 2009. 25 p.
2. Jaroszweski D., Hooper E., Chapman L. The impact of climate change on urban transport resilience in a changing world. Progress in Physical Geography. 2014. Vol. 38 (4). P. 448-463. https://doi.org/10.1177/0309133314538741
3. Energy Technology Perspectives. Scenarios and Strategies to 2050. Paris : International Energy Agency, 2010. 710 p.
4. Анисимов Е.Е. Исследование влияния выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания на окружающую среду Республики Саха (Якутия). Молодой ученый. 2014. № 21. С. 71–72.
5. Довкілля України за 2016 рік : стат. збірник. К. : Держ. служба статистики України, 2017. С. 242. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnav_ser_u.htm
6. Быстрых В.В. Комплексная оценка канцерогенной нагрузки селитебных территорий. Гигиена и санитария. 2002. №5. С. 8 - 11.
7. Маймулов В.Г., Пацюк Н.А. Гигиеническая оценка влияния химического загрязнения окружающей среды мегаполиса на состояние здоровья детей. Гигиена и санитария. 2004. №2. С. 31-33.
8. Новикова И.И., Оглезнев Г.А. Гигиенические проблемы окружающей среды и здоровья населения крупного промышленного центра. Гигиена и санитария. 2003. №3. С. 66-68.
9. Kyle A.D., Wright C.C., Caldwell J.C. et al. Evaluating the health significance of hazardous air pollutants using monitoring data. Public Health Persp. 2001. №1. P. 32-44.
10. McMichael A. The urban environment and health in a world of increasing globalization: Issues for deveioping countries. J. Bull. World Health Organ. 2000. №9. P. 1117-1126.
11. Le Terte A., Medina S., Samoli E. et al. Short-term effects of particulate air pollution on cardiovascular diseases in eight European cities. J. Epidemiol. and Community Health. 2002. №10. P. 773-779.
12. Боев В.М., Куксанов В.Ф., Быстрых В.В. Химические канцерогены среды обитания и злокачественные новообразования. М. : Медицина, 2002. 343 с.
13. Мудрый И.В. Влияние химического загрязнения почвы на здоровье населения. Гигиена и санитария. 2008. №4. С. 32-37.
14. Онищенко Г.Г., Новиков С.М., Рахманин Ю.А., Авалиани С.Л., Буштуева К.А. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / под ред. Рахманина Ю.А., Онищенко Г.Г. Москва, 2002. 408 с.
15. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. Затверджено наказом Держкомстату України від 13. 11. 2008 р. № 452 зі змінами і доповненнями. URL : http://ukrstat.org/uk/metod_polog/metod_doc/2008/452/metod.htm
16. Комунальне підприємство «Полігон ТПВ» в Івано-Франківській області. URL : http://www.mvk.if.ua/kppoligon
17. Гаркавий С.С. Гігієнічна оцінка динаміки міграції метилтрет-бутилового ефіру в ґрунті : автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.02.01 К., 2012. 22 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.