На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (97)   -   Грудень, 2020   -   Сторінки: 71-79
Порівняльна оцінка вмісту важких металів у грунтах різних міських агломерацій: методологічні підходи до моніторингу довкілля
Андрусишина І.М.1, Голуб І.О.1, Демченко В.Ф.1, Лампека О.Г.1
1 ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ

РЕФЕРАТ:
Мета дослідження: вивчити регіональні особливості забруднення ґрунтів важкими металами та іншими хімічними елементами, дати їхню порівняльну еколого-гігієнічну оцінку.

Материали та методи дослідження. Методом оптико-емісійної спектрометрії визначено вміст 12 елементів у ґрунтах міських агломерацій: м. Київ (паркова, селітебна та транспортна зони), Донецька обл. (Маріуполь, Піски та ін.) та околиці м. Галича (Івано-Франківська обл.). Досліджено валовий вміст важких металів у ґрунтах, визначено їх рухомі форми, розраховано коефіцієнти концентрації та показник сумарного забруднення ґрунтового покриву міських агломерацій, встановлено характерні взаємозв’язки між металами та їхні техногенні геохімічні асоціації.

Результати та їх обговорення. Серед проаналізованих хімічних елементів у ґрунтах урбанізованих територій особливу увагу привертає високий вміст Al, Mn та Cr, який виявився у деяких випадках вищим за ГДК та фоновий рівень. Встановлено характерні техногенні геохімічні асоціації важких металів для досліджуваних територій: Cu > Cr > Pb > Zn > Ni > Mn. Рухливість важких металів у техногенно забруднених ґрунтах збільшується порівнянноі з фоновими рівнями.

Висновки. Порівняльна оцінка забруднення ґрунтів обстежених регіонів Київської, Івано-Франківської та Донецької областей показала, що вони зазнають комплексного екологічного тиску через антропогенне та техногенне забруднення навколишнього середовища важкими металами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
важкі метали, форми металів, метод ОЕС-ІЗП, сумарний показник забруднення, геохімічна асоціація.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Дмитрук Ю.М., Назаренко І.І., Тураш М.М., Назарок П.Г. Особливості вмісту та розподілу важких металів у ґрунтах Ґорґанів. Ґрунтознавство. 2005. Т. 6, № 1-2. C. 53-61.
2. Кармазиненко С.П., Кураєва І.В., Самчук А.І., Войтюк Ю.Ю., Манічев В.Й. Важкі метали у компонентах навколишнього середовища м. Маріуполь (еколого-геохімічні аспекти). К. : Інтерсервіс, 2014. 168 с.
3. Сердюк С.Н. Опыт зонирования почвенного покрова урбоэкосистемы по степени загрязнения тяжелыми металлами. Ґрунтознавство. 2004. Т. 5, № 1-2. С. 79-85.
4. Еколого-геохімічні дослідження обʼєктів довкілля України. За ред. Е.Я. Жовинського, І.В. Кураєвої. К. : Альфа-реклама, 2012. 156 с.
5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2014 році. К. : Міністерство екології та природних ресурсів України, 2016. 350 с.
6. Некос В.Ю., Максименко Н.В., Владимирова О.Г. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: навчальний посібник. Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2005. 184 с.
7. Показатели на основе биомониторинга экспозиции к химическим загрязнителям. Отчет о совещании. Европейское региональное бюро ВОЗ. Катанья, Италия, 2012. 43 с.
8. Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О. Г. Еколого-гігієнічна оцінка навантаження довкілля важкими металами у системі сніг-вода-ґрунт. Екологія та природокористування. 2015. № 2 (18). С. 66-75. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebpk_2015_2_10
9. Соколова О.Я., Стряпков А.В., Антимонов С.В., Соловых С.Ю. Влияние техногенного воздействия на содержание валовых и подвижных форм тяжелых металлов в почвах. Вестник ОГУ. 2006. № 2. С. 35-42. URL : https://doi.10.25198/1814-6457
10. Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве : МР 1743-90. Москва : ИМГРЭ, 1990. 112 с.
11. Самохвалова В., Фатєєв А., Лучникова Є. Еколого-геохімічна оцінка фонового рівня вмісту різних форм мікроелементів ґрунту. Вісник Львів. ун-ту. Серія : Біологічна. 2011. Вип. 55. С. 125-133.
12. Якість ґрунту. Екстракція мікроелементів, розчинних у царській горілці : ДСТУ ISO 11466-2001.
13. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді у ґрунті у буферній амонійно-ацетатній витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії : ДСТУ 4770.6:2007.
14. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії : ДСТУ 7832:2015.
15. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії : ДСТУ 7851:2015.
16. Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії : ДСТУ 7852:2015.
17. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. 558 с.
18. Фоновий вміст мікроелементів у ґрунтах України. За ред. А.І. Фатєєва. Харків, 2003. 117 с.
19. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їхнього класу небезпеки для здоров’я населення : ДСанПіН 2.2.7.029-99.
20. Прибилова В.М. Оцінка впливу техногенного навантаження на геологічне середовище та особливості накопичення забруднювачів у зоні розміщення Зміївської ТЕС (Харківська область). Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. Геологія – географія - екологія. 2013. № 1084. С. 237-243. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhG_2013_1084_39_42
21. Воробьев А.Е., Сарбаев В.И., Дьяченко В.В., Шилкова О.С. Транспортные магистрали как источник загрязнения окружающей среды. М. : МГИУ, 2000. 52 с.
22. Ковальчук О.П., Снитинський В.В., Шкумбатюк Р.С. Моніторинг вмісту важких металів у грунтах територій, прилеглих до Добротвірської ТЕС. Науковий вісник НЛТУ. 2017. Т. 27, № 4. С. 87-90. DOI : https://doi.org/10.15421/40270419
23. Самчук А.И., Кураева И.В., Войтюк Ю.Ю., Матвиенко А.В., Вовк К.В. Формы нахождения тяжелых металлов в техногенно загрязненных почвах городских агломераций. Мінералогічний журнал. 2016. T. 38, № 4. С. 66-74. URL : https://doi.org/10.15407/mineraljournal.38.04.066
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.