На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 4 (101), 2021


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 1 (77)   -   2016   -   Сторінки: 76-79
Ризики розвитку професійної патології у працівників провідних професій сучасного конвертерного виробництва
Ковальчук Т.А.1, Павленко О.I.1, Орєхова О.В.1, Прокопчук О.Л.2
1 Український науково-дослідний інститут промислової медицини
2 Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2

УДК: 613.62 : 669.184

РЕФЕРАТ:
Мета: знизити ризик виникнення професійної патології у працівників основних професій сучасного конвертерного виробництва.

Матеріали та методи. В ході досліджень були використані гігієнічні, епідеміологічні та математико-статистичні методи.
Основна група представлена ​​працівниками основних професій конвертерного цеху (984 чол.): Сталевар і помічник сталевара - 351, ковшевой - 194, міксеровий і помічник міксерового - 145, разлівальщік стали - 294. Контрольної групою були працівники ремонтно-механічного цеху, які в процесі своєї трудової діяльності не підпадають під вплив шкідливих виробничих факторів.

Результати. Умови праці в сучасних конвертерних цехах не відповідають гігієнічним нормативам.
У структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ЗВУТ) в основній і контрольній групах перше місце займають хвороби органів дихання, хвороби органів кровообігу - на четвертому, що пов'язано з комплексним впливом на працівників високих концентрацій пилу переважно фіброгенного дії, нагріваючого мікроклімату і важкої фізичної праці. Найвищі рівні ЗВУТ від хвороб органів дихання в конвертерному цеху і за кількістю випадків, і за кількістю днів непрацездатності спостерігаються у сталевара конвертера та помічника сталевара.
Ситуація, що склалася з рівнями захворюваності професійною патологією в металургійній галузі, потребує розробки та впровадження системи управління професійними ризиками, що мають місце у працівників основних професій сучасного конвертерного виробництва.
З огляду на досвід провідних європейських країн, запропоновано механізм сучасної профілактики, на основі якої роботодавець повинен впроваджувати заходи, спрямовані на захист здоров'я і безпеки робітників - концепція оцінки і управління ризиками нанесення шкоди здоров'ю робітників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
металургія, конвертерне виробництво, шкідливі умови праці, професійна пилова патологія легень, захворювання органів кровообігу, управління ризиками.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Карнаух М.Г. Актуальні питання збереження здоров’я працюючого населення / Карнаух М.Г. // Довкілля та здоров’я. – 2004. № 4 . – С. 55-58.
2. Смирнов А. Ток и поток [Электронный ресурс] / А. Смирнов, Д. Дюдкин // Электронный журнал «ЭСКО». – 2010. - № 7. – Режим доступа : http://www.journal.esco.agency/2010_7/art197.htm
3. Басанец А.В. Проблемы профессиональной заболеваемости в Украине и пути их решения на современном этапе / А.В. Басанец, Е.П. Краснюк, И.П. Лубянова // Гігієнічна наука та практика на рубежі століть : матер. ХІV з’їзду гігієністів України. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. ІІ. - С. 38–41.
4. Кундієв Ю.І. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження / Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. // Український журнал з проблем медицини праці. – 2005. – № 1. – С. 3–10.
5. Профессиональная патология : национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2001. – 784 с.
6. Басанець А.В. Професійна захворюваність в Україні / А.В. Басанець, І.П. Луб’янова, Д.П. Тімошина // Охорона праці. – 2008. – № 10. – С. 39-41.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.