На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (87)   -   Червень, 2018   -   Сторінки: 71-75
Гігієнічна оцінка впливу викидів від сучасних свинокомплексів на забруднення атмосферного повітря
Турос О.І.1, Слаутенко Є.Г.1, Михіна Л.І.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.718:636.4:351.777

РЕФЕРАТ:
Стан проблеми. Розглянуто особливості забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони і сельбищної зони викидами від сучасних потужних свинокомплексів на прикладі свинокомплексу з річною потужністю 30 тис.голів.

Мета роботи: оцінити забруднення атмосферного повітря викидами від тваринницьких господарств на прикладі господарств за змістом свиней (свинокомплексів) потужністю 30 тис. голів на рік.

Матеріали і методи: були використані бібліографічний і бібліосемантичний пошук; проведено натурні інструментальні вимірювання концентрації забруднюючих речовин у викидах від стаціонарних джерел забруднення свинокомплексів і в атмосферному повітрі населених місць.

Результати. Встановлено, що максимальні концентрації забруднюючих речовин, що входять до складу емісій свинокомплексу (сірководень, аміак, тверді суспендовані частинки (ТСЧ)), не перевищують гранично допустимий викид.
Середні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по частках максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДКмр) мають перевищення тільки по сірководню (на відстані до 200 м – 2,5 ГДКмр, на відстані 500 м – 2,4 ГДКмр, в 1000 м – 5 ГДКмр ), по іншим речовинам (аміак, ТСЧ) перевищень не було виявлено.

Висновки. Отримані результати свідчать про відсутність забруднень атмосферного повітря викидами аміаку і ТСЧ від свинокомплексів і про забруднення його сірководнем в концентраціях, що перевищують ГДКмр, в залежності від відстані (200, 500 і 1000 м).

Крім того, отримані результати дають можливість скоротити нормативні розміри санітарно-захисних зон тваринницьких комплексів за умови застосування сучасних виробничих технологій утримання та відгодовування свиней, організації виробничих систем вентиляції і технологічного процесу утримання худоби, що дозволяють знизити емісію сірководню до рівня нормативної ГДКмр.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
атмосферне повітря, свинокомплекси, хімічні речовини, математичне моделювання
ЛІТЕРАТУРА:
1. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) : ВНТП-АПК-02.05 / Мінагрополітики України. К., 2005. 98 с.
2. Слаутенко Є.Г. Нові інструменти оцінки небезпеки для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря свинокомплексами. Медичні перспективи. 2018. № 1. С. 96-97.
3. Шкуро В.В., Фещенко К.Д., Махнюк В.М., Могильний С.М. Сучасні гігієнічні аспекти функціонування тваринницьких комплексів в Україні. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2009. Вип. 53. С. 37–46.
4. Фаломеев В.З., Сагло О. Ф., Підтереба О.І. Сучасні ефективні технології у свинарстві. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2005. № 3. С. 64–66.
5. КНД 211.2.3.063-98 Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів : Інструкція. С. 10-15. URL : http://ecopravo.org.ua/2011/07/15/knd-211-2-3-063-98/
6. РД 50-21 0-80 Методические указания по внедрению ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями». М. : Изд-во стандартов, 1980. С.89-94 ; 105-112.
7. Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел : Наказ Мінприроди України № 309 від 27.06.2006 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06
8. Ciganek M., Neca J. Chemical characterization of volatile organic compounds on animal farms. Veterinary medicine. 2008. Vol. 53. № 12. P.641-651. https://doi.org/10.17221/1969-VETMED
9. Турос О.І. Можливості використання методології оцінки ризику в попереджувальному та поточному санітарному нагляді. Планування та забудова населених місць: актуальні санітарно-гігієнічні та екологічні проблеми і шляхи їх вирішення : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (Київ, 8-9 листопада 2007 р.). К., 2007. С. 25-26.
10. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) : ДСП–201-97/ МОЗ України. К., 1997. 57 с.
11. Рагойша А.А. CAS Registry Number и справочник Common Chemistry. Бюллетень химической информации. 2009. №1. С. 6-8.
12. Review of the reference dose and reference concentration process. EPA/630/P-02/002F, December 2002 Final Report. 2002. P. 23-28.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.