На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 3 (108), 2023


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (96)   -   Вересень, 2020   -   Сторінки: 54-59
Вплив прямих та опосередкованих індикаторних показників архітектурно-планувальних рішень закладів загальної середньої освіти на психоемоційний стан та здоров’я учнів молодшого шкільного віку
Павленко Н.П.1, Махнюк В.М.1, Волощук О.В.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

РЕФЕРАТ:
Мета роботи. Вдосконалення гігієнічних критеріїв забезпечення оптимальних умов перебування, навчання та збереження здоров’я школярів молодших класів, які є спільні для оцінки архітектурно-планувальних рішень міських та сільських ЗЗСО відповідно до сучасного містобудівного та санітарного законодавства.

Матеріали та методи. Бібліосемантичний, аналітичний, санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва, соціологічний, інструментальний та медико-статистичний з використанням пакетів прикладних програм StatSoft STATISTICA (v.5.5), Excel.

Результати. Перевищення у 1,8-2,3 рази кількості фактичних досліджень, що не відповідають нормативам щодо природного освітлення та шуму у міських ЗЗСО у порівнянні з сільськими ЗЗСО, пояснюється щільною містобудівною ситуацією.
Результати анкетування батьків школярів 1-4 класу щодо впливу щільних умов ЗЗСО за опосередкованими показниками архітектурно-планувальних рішень засвідчили, що при недостатності площі навчального приміщення погане самопочуття реєструвалось у 26,3% учнів (rS<0,78), погіршення працездатності відмічалось у 18,75% школярів (rS<0,88).
Визначена наявність численних взаємозв’язків між прямими показниками архітектурно-планувальних рішень, за якими формується внутрішньошкільний простір, та патологічною ураженістю учнів молодшого шкільного віку міських ЗЗСО.

Висновки. Розроблено комплекс профілактичних заходів з попередження «шкільних» професійних захворювань учнів молодшого шкільного віку, які обумовлені прямим та опосередкованим впливом показників архітектурно-планувальних рішень та гігієнічного забезпечення оптимальних умов у міських і сільських ЗЗСО, шляхом вдосконалення проектування нових та реконструкції існуючих ЗЗСО за гігієнічними критеріями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
заклади загальної середньої освіти, архітектурно-планувальні рішення шкіл, діти молодшого шкільного віку.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Сердюк А.М., Полька Н.С., Махнюк В.М. Cучасні проблеми гігієни планування та забудови населених місць (нормативно-правове регулювання). Монографія. К. : Медінформ, 2014. 174 с.
2. Полька Н.С., Бердник О.В. Сучасні підходи до оцінки стану здоров`я в гігієні дитинства (огляд літератури та власних досліджень). Журнал НАМН України. 2013. Т. 19, № 2. С. 226-235.
3. Махнюк В.М. Гігієнічна оцінка умов і організації навчання дітей в міських та сільських загальноосвітніх навчальних закладах в період реформування освіти України: автореф. дис. канд. мед. наук: спец. 14.02.01 «Гігієна». Київ, 2007. 19 с.
4. Гозак С.В., Шумак О.В. Ретроспективний аналіз навчального навантаження у загальноосвітніх навчальних закладах України за 1970 – 2013 роки. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 63. С. 269 – 276. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gnm_2014_63_40.pdf
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2023. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.