На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 1 (110), 2024


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (84)   -   2017   -   Сторінки: 62-67
Сучасні проблеми професійної патології в Україні
Арустамян О.М.1, Ткачишин В.С.1, Кондратюк В.Є.1, Корж А.В.2, Алексійчук О.Ю.1
1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ
2 ДП «Спеціалізована медико-санітарна частина № 18 МОЗ України»

УДК: 613.6

АНОТАЦІЯ:
Для обліку та аналізу професійних захворювань в Україні діє автоматизована система АІС «Профзахворюваність». Вона впроваджується Інститутом медицини праці АМН України, а також Українським НДІ промислової медицини для установ Державної служби з питань праці та Держпродспоживслужби. За допомогою автоматизованої системи обліку здійснюється щорічна реєстрація випадків уперше виявлених профзахворювань. В обласних центрах і великих містах країни на базі обласних клінічних лікарень та профільних НДІ організовані і функціонують профпатологічні відділення, де працюють лікарі-профпатологи. Створено Спеціалізовані профпатологічні лікувально-профілактичні заклади, яким надано право остаточного встановлення діагнозу профзахворювань (профотруєнь). На базі Інституту медицини праці АМН України функціонує центральна лікарська експертна комісія, що розглядає найбільш складні випадки діагностики професійних захворювань. Вагомою складовою нормативно-правової бази з проблем профпатології є положення та накази Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
Загалом, структура професійної захворюваності в Україні протягом останніх 10–12 років в основному визначається хронічними хворобами (до 95%) за невеликої кількості хронічних інтоксикацій і гострих форм патології. Повнота та якість проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працюючих — важлива передумова чіткої організації всієї системи охорони праці. Є необхідність шукати шляхи вдосконалення контролю за станом професійної захворюваності в Україні. Міністерства і відомства, управлінські структури всіх рівнів мають здійснювати постійний контроль за дотриманням санітарного законодавства як у процесі експлуатації діючих, так і при проектуванні нових підприємств, впровадженні новітніх технологій, передбачивши їх безпеку. Система виявлення профпатологій на підприємствах країни потребує істотного поліпшення як у плані повноти охоплення періодичними медичними оглядами, так і щодо підвищення їх якості (участь профільних спеціалістів, проведення необхідних функціональних, лабораторних, зокрема біохімічних, досліджень).

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
професійна патологія, професійні захворювання, профпатологічна служба в Україні, Державна служба з питань праці, охорона праці
ЛІТЕРАТУРА:
1. Пищиков В.А., Лубянова И.П. Профессиональная заболеваемость в Украине (динамика за последние 10 лет, причины формирования) и пути сохранения профессионального здоровья населения. Гигиена труда : сб. науч. тр. 1999. Вып. 30. С. 13-23.
2. Кундиев Ю.И., Чернюк В.И., Витте П.Н. Изучение профессионального риска на Украине. Медицина труда и промышленная экология. 1999. № 4. С. 6–9.
3. Ершова М.А., Белашова И.Г. Профессиональная заболеваемость в сельском хозяйстве Украины. Гигиена труда : сб. науч. тр. 2000. Вып. 31. С. 32-39.
4. Борисполець Ю. Контроль за безпекою посилюється. Охорона праці. 2002. № 6. С. 23–24.
5. Безпека праці. Охорона праці. 2002. № 6. С. 21.
6. Сердюк А.М., Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Широбоков В.П. Стратегія розвитку профілактики в охороні здоров’я в Україні. Журнал НАМН України. 2012. № 3. С. 358-368.
7. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Затв. наказом МОЗ України від 23.05.2007р. №246. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07
8. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Чернюк В.І. Стратегія забезпечення безпечних умов праці і збереження здоров’я працюючих в Україні на 2006-2010 роки. Український журнал з проблем медицини праці. 2005. №3-4. С. 4–10.
9. Буршманов А.Ю, Крестов А.С. Новые аспекты предварительных и периодических медицинских осмотров. Материалы Х Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». Москва, 2011. С. 92-93.
10. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз. К. : Авіцена, 2006. 316 с.
11. Нагорна А. М. Загальна і професійна захворюваність працюючого населення. Гігієнічна наука та практика на рубежі століть : матер. ХІV з’їзду гігієністів України. Дніпропетровськ, 2004. Т. 2. С. 29-32.
12. Басанець А.В., Нагорна А.М. Проблеми професійної патології в Україні та роль профпатологічної служби у збереженні трудового потенціалу. Актуальні питання професійних захворювань в Україні (24–25 квітня 2008 року) : матер. науково-практ. конф. Дніпропетровськ, 2008. С. 4–6.
13. Кундієв Ю.І., Нагорна А.М. Професійна захворюваність в Україні у динаміці довгострокового спостереження. Український журнал з проблем медицини праці. 2005. №1. С. 3-11.
14. Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Збереження і розвиток трудового потенціалу України на 2008–2017 роки». Укр. журнал з проблем медицини праці. 2007. № 4 (12). С. 3-9.
15. Измеров Н.Ф. Национальный проект «Здоровье» – роль медицины труда. Медицина труда и пром. экология. 2007. №12. С. 4-11.
16. Кундиев Ю.И., Краснюк Е.П., Гвозденко Л.А., Ершова М.А. Состояние профессиональной заболеваемости в Украине на современном этапе. Врачебное дело. 1999. №5. С. 146-149.
17. Кундиев Ю.И. Е.П. Краснюк, И.Е. Факторов и др. Состояние и динамика профессиональной заболеваемости в Украине. Охрана труда. 1995. № 10. С. 13-15.
18. Нагорна А.М. Історичні і сучасні аспекти медико-санітарного обслуговування працюючих в Україні. Думки, ідеї професора Томіліна С.А. та їх втілення у XXI столітті за напрямом: 2006 рік – історія медицини : матеріали третього конкурсу на кращу роботу. Київ, 2006. С. 88-93.
19. Яворовський О.П., В.С. Ткачишин, О.М. Арустамян, Костюченко А.М., Солоха Н.В. Наночастки і наноматеріали: будова, фізико-хімічні і токсикологічні властивості, вплив на організм працівників. Довкілля та здоров’я. 2016. № 3. С. 29.33. https://doi.org/10.32402/dovkil2016.03.029
20. Зінченко Т.О., Яворовський О.П., Цендра О.М., Лобанов В.В. Взаємодія наночастинки срібла з плазматичною мембраною квантово-хімічне моделювання. Довкілля та здоров’я. 2011. № 2 (57). С. 39-43.
21. Safe and Healthy Workplaces: Making Decent a Reality. Final draft (WTO, 2007).
22. Frank J., Cullen K. Preventing injury, illness and disability at work. J. Work, Environ and Health. 2006. Vol., 32. № 2. C. 160-167. https://doi.org/10.5271/sjweh.992
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2024. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.