На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 2 (103)   -   Червень, 2022   -   Сторінки: 42-48
До питання перегляду нормативної бази хімічних канцерогенів у повітряному середовищі за критерієм ризику
Черниченко І.О.1, Литвиченко О.М.1, Бабій В.Ф.1, Гаркавий С.І.2, Баленко Н.В.1, Кондратенко О.Є.1, Главачек Д.О.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ", Київ
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

УДК: 614.7 : 615.9 : 616-006

РЕФЕРАТ:
Мета роботи полягала в аналізі небезпеки внесених до вітчизняних нормативних баз канцерогенних речовин у населених місцях та виробничих зонах відповідно до міжнародних кваліфікаційних стандартів, та визначенні рівня безпечності діючих гігієнічних нормативів для людини за специфічним онкогенним критерієм шкідливості.

Матеріали та методи. В роботі використано бібліосемантичний, бібліографічний та гігієнічний методи дослідження. Результати отримано на підставі збору та аналізу даних щодо хімічних канцерогенних сполук, небезпечних для людини, за матеріалами міжнародних директив, вітчизняних та закордонних нормативних баз. Для оцінки небезпеки окремих речовин та гігієнічних нормативних рівнів визначено показники канцерогенного ризику.

Результати дослідження та їх обговорення. Проведено аналіз національних та міжнародних баз даних щодо канцерогенних сполук, оцінки їхніх фізико-хімічних властивостей, дозо-ефектної реакції та наслідків впливу на здоров‘я. Показано, що на сьогодні найбільш визнаною і поширеною є база Міжнародного агентства з вивчення раку, в якій на основі критичного аналізу експериментальних та епідеміологічних даних більш ніж 1000 хімічних чинників проведено їх класифікацію за ступенем доведеності канцерогенної небезпеки для людини, гігієнічним виразом якої є канцерогенний ризик.
Аналіз вітчизняних баз гігієнічних нормативів допустимого вмісту хімічних речовин показав, що лише для 131 канцерогенної речовини обґрунтовано ГДК у повітряному середовищі, однак за критерієм канцерогенного ризику більшість з них не відповідає вимогам ЄС та світових практик, що свідчить про необхідність їх перегляду.
Наголошено, що одним із доступних і адекватних методів зазначеного завдання є принцип, закладений у визначенні залежності «концентрація – ризик (прийнятний ризик)».

Висновки. Показано, що за критерієм канцерогенного ризику гігієнічні нормативи більшості канцерогенних речовин, внесених до вітчизняних нормативних баз повітряного середовища, не відповідають вимогам ЄС та світових практик, що свідчить про необхідність їх перегляду на основі прийнятного ризику.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
хімічні канцерогени, повітряне середовище, нормативні бази, гігієнічні нормативи, канцерогенний ризик
ЛІТЕРАТУРА:
1. Naghavi M. The global burden of cancer 2013. JAMA Oncology. 2015. Vol. 1. №4. P. 505 - 527. DOI : https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2015.0735
2. Ferlay J., Soerjomateram I., Ervik M. et al. Cancer incidence and mortality worldwide. International Journal of Cancer. 2015. Vol. 136. № 5. P. 359 - 386. DOI : https://doi.org/10.1002/ijc.29210
3. WHO report on cancer: setting priorities, investing wisely and providing care for all. Geneva : World Health Organization, 2020. 160 p. URL : https://apps.who.int/iris/handle/10665/330745
4. Bray F., Ferlay J., Soerjomataram I. et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2019. Vol. 10(17). P. 4054 - 4062. DOI : https://doi.org/10.3322/caac.21492
5. Підбірка щорічних бюлетенів та інших публікацій Національного канцер-реєстру України. URL: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm
6. World Cancer Report (ed. by B.W. Stewart, C.P. Wild). Lyon : JARС Press, 2020. 594 p.
7. JARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans. URL : http://monographs.iarc.fr/
8. Основные документы, сорок девятое издание (с поправками по состоянию на 31 мая 2019 г.). Женева : ВОЗ, 2020. URL: https://apps.who.int/gb/bd/pdf_files/BD_49th-ru.pdf
9. Про затвердження гігієнічного нормативу «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини». Державний гігієнічний норматив. Наказ МОЗ № 7 від 13.01.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-06#Text
10. Гігієнічні регламенти. Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. Наказ МОЗ № 52 від 14.01.2020. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=81980
11. Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 2020 р. № 1596. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0741-20#Text
12. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря. Методичні рекомендації. МР 2.2.12 – 142 -2007. Київ, 2007. 39 с.
13. Valavonidis A. Environmental Carcinogenic Substances. Exposure and Risk Assessment for Carcinogenic Potential. Classifications and Regulations by International and National Institutions. 2017. URL : https://www.researchgate.net/publication/317823912_Environmental_Carcinogenic_Substances_Exposure_and_Risk_Assessment_for_Carcinogenic_Potential_Classification_and_Regulations_by_International_and_National_Institutions
14. Бази даних IRIS для оцінки ризику. URL : https://iris.epa.gov/AtoZ/?list_type=erd
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.