На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (103), 2022


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 3 (83)   -   2017   -   Сторінки: 4-8
Біологічна дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на організм піддослідних тварин
Прокопов В.О.1, Томашевська Л.А.1, Липовецька О.Б.1, Куліш Т.В.1, Цицирук В.С.1, Кравчун Т.Є.1
1 ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ"

УДК: 614.777:628.166:546.121

РЕФЕРАТ:
Мета роботи - визначення особливостей біологічної дії хлороформу та монохлоруксусної кислоти з питною водою на організм експериментальних тварин за біохімічними показниками.

Матеріали і методи дослідження. Проведено 6-ти місячний санітарно-токсикологічний експеримент з використанням 10 груп білих безпородних щурів: 1 – контрольна (отримували артезіанську воду), 6 піддослідних груп – вживали питну воду з вмістом хлороформу, монохлоруксусної кислоти і їх комбінацією на рівні 3 і 5 ГДК відповідно і 3 піддослідні групи – вживали питну воду з нормативним вмістом як ізольованих речовин, так і їх комбінацій. Функціональний стан організму тварин оцінювали з огляду на зміну змісту креатиніну, активності амінотрансфераз і лужної фосфатази в сироватці і плазмі крові.

Основні результати. Встановлено, що вживання питної води з вмістом хлороформу (ХФ) і монохлоруксусної кислоти (МХУК) на рівні 1 ГДК як окремих речовин, так і їх комбінацій не викликало достовірних змін в досліджуваних біохімічних показниках піддослідних тварин. Виявлено дозо-часову залежність змін біохімічних показників особливо в групах тварин, які вживали питну воду з вмістом ХФ на рівні 3 і 5 ГДК і комбінацією ХФ і МХУК (3 і 5 ГДК). Показано, що зміни біохімічних показників при вживанні питної води з комбінацією ХФ і МХУК відбуваються в першу чергу за рахунок токсичної дії саме хлороформу.
Токсична дія ХФ і МХУК в наднормативних концентраціях викликає зміни метаболічних процесів в організмі тварин, проявляється достовірними змінами біохімічних показників крові, а зі збільшенням часу впливу може призводити до виникнення патологічних процесів в чутливих до дії ХОС органах – печінці, нирках, серці і т.д .

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
санітарно-токсикологічний експеримент, піддослідні тварини, біологічна дія, хлорорганічні сполуки, хлороформ, монохлороцтова кислота, креатинін, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, лужна фосфатаза
ЛІТЕРАТУРА:
1. Schenck K., Sivaganesana M., Rice G. Correlations of Water Quality Parameters with Mutagenicity of Chlorinated Drinking Water Samples. Journal of Toxicology and Environmental Health. 2009. Vol. 72. № 7. P. 461-467. DOI : https://doi.org/10.1080/15287390802608940
2. Прокопов В.А., Шушковская С.В. Влияние хлорированной питьевой воды на заболеваемость населения раком ободочной кишки (эпидемиологическое исследование). Довкілля та здоров’я. 2012. № 3 (62). С. 46-51.
3. Черниченко И.А., Баленко Н.В., Литвиченко О.Н. Канцерогенная опасность хлороформа и других побочных продуктов хлорирования питьевой воды. Гигиена и санитария. 2009. № 3. С. 28-33.
4. Прокопов В.О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти. К. : Медицина, 2016. 400 c.
5. Прокопов В.А., Труш Е.А., Кулиш Т.В., Соболь В.А. Сравнительная гигиеническая оценка содержания токсических летучих и нелетучих хлорорганических соединений в водопроводной питьевой воде. Гігієна населених місць : зб. наук. пр. К., 2015. Вип. 65. С. 44-50.
6. Richardson S., Plewa M, Wagner E. Occurrence, genotoxicity, and carcinogenicity of regulated and emerging disinfection by-products in drinking water: a review and roadmap for research. Mutation Research. 2007. Vol. 636. P. 178-242. DOI : https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2007.09.001
7. Monochloroacetic Acid in Drinking Water: Background Document for Development of WHO Guidelines for Drinking Water Quality. Geneve : WHO, 2004. 17 p.
8. Прокопов В.О., Труш Є.А., Куліш Т.В., Соболь В.А. Дослідження впливу окремих факторів на процес утворення летких та нелетких хлорорганічних сполук в питній воді. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (дванадцяті марзєєвські читання). Вип. 16. Київ, 2016. С.178-180.
9. Прокопов В.О., Труш Є.А., Куліш Т.В., Соболь В.А. Утворення летких та нелетких хлорорганічних сполук при обробці природної води різними хлорокисниками. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : зб. тез доп. наук.-практ. конф. (дванадцяті марзєєвські читання). Вип. 16. Київ, 2016. С.183-186.
10. Principles and Methods for Assessing Direct Immunotoxicity Associated with Exposure to Chemicals. Geneva : WHO, 1996. 390 р.
11. Покровский А.А. Биохимические методы исследования в клинике. М. : Медицина, 1969. 652с.
12. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических даннях. К., 2006. 558 с.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2022. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.