На головну   -   Редакція   -   Авторам   -   Архів номерів   -   Контакти   -   Індексація журналу UA   EN


Останній випуск

№ 2 (95), 2020


Підтримка

Видання журналу частково підтримується грантом
Американського національного інституту здоров'я
Міжнародного центру Фогаті
та Іллінойським університетом у Чикаго

Журнал

ISSN 2077-7477 (Print)
ISSN 2077-7485 (Online)

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки

Засновник:
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України"

Періодичність виходу:
чотири рази на рік

Довкілля та здоров'яISSN: 2077-7477 eISSN: 2077-7485
Номер: 4 (93)   -   2019   -   Сторінки: 38-43
Порівняльний аналіз стану про- та антиоксидантної систем у дітей при дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження
Степанова Є.І.1, Колпаков І.Є.1, Позниш В.А.1, Вдовенко В.Ю.1, Зигало В.М.1, Альохіна С.М.1
1 ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України", м. Київ

УДК: 616.211-008.4-053.2:612.176:504.054(1-074)

РЕФЕРАТ:
Мета роботи: Оцінка процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у дітей при дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження.

Матеріали та методи: Обстежені діти шкільного віку – мешканці радіоактивно забруднених територій (РЗТ) та діти – вимушені переселенці із зони збройного конфлікту. Для визначення ознак оксидативного стресу проводили дослідження кінцевих продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), що реагують з тіобарбітуровою кислотою (малонового диальдегіду – МДА), ферментів-антиоксидантів – каталази, супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази.

Результати та висновки: У дітей – мешканців РЗТ і дітей – переміщених із зони збройного конфлікту мав місце дисбаланс в системі ПОЛ – антиоксидантний захист (АОЗ) більш виражений у дітей – мешканців РЗТ. У дітей – мешканців РЗТ в порівнянні з нозологічним контролем спостерігалося підвищення вмісту в сироватці крові кінцевих продуктів ПОЛ, що реагують з тіобарбітуровою кислотою; зміни активності ферментів – антиоксидантів: зниження активності супероксиддисмутази, підвищення активності каталази, глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази. У дітей – переселенців із зони збройного конфлікту зміни показників інтенсивності процесів ПОЛ і активності ферментів системи антиоксидантного захисту мали односпрямований характер, проте були менш виражені в порівнянні з контролем ніж у дітей – мешканців РЗТ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:
діти, радіоактивно забруднені території, зона збройного конфлікту,перекисне окислення ліпідів, антиоксидантний захист
ЛІТЕРАТУРА:
1. Степанова Є.І., Базика Д.А., Позниш В.А., Ярошенко Ж.С., Студеникина О.М., Вдовенко В.Ю., Леонович О.С., Гриценко Т.А. Медико-психологічні проблеми дітей, переміщених з зони АТО. Медичне забезпечення антитерористичної операції. Науково-організаційні та медико соціальні аспекти: зб. наук. праць. К., 2016. С. 193–199.
2. Позниш В.А. Застосування АРТ-терапії у лікувальному процесі дітей з психосоматичною патологією, переміщених з зони проведення АТО та дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій. Журнал НАМН України. 2018. Спеціальний випуск. С. 83–84.
3. Гороть І. В., Ткаченко М. М. Особливості ультраструктурної організації і метаболізму реактивних форм кисню та азоту в серцево-судинній системі за постійної дії іонізуючого випромінювання у низьких дозах. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2017. Вип. 22. С. 184–201. URL : http://radiationproblems.org.ua/22_2017/NCRM_2017_13.pdf
4. Победьонна Г. П. Роль змін показників перекисного окислення ліпідів, ферментів антиоксидантного захисту та метаболітів оксиду азоту у формуванні системного окислювального стресу у хворих із загостренням бронхіальної астми. Лік. справа (Врач. дело). 2005. № 5/6. С. 36–40.
5. Трегубова И.А., Косолапов В.А., Спасов А.А. Антиоксиданты: современное состояние и перспективы. Успехи физиологических наук. 2012. Т. 43, № 1. С. 75-94.
6. Чанчаева Е. А., Айзман Р. И., Герасев А. Д. Современное представление об антиоксидантной системе организма человека. Экологическая физиология. Экология человека. 2013. № 7. С. 50-57.
7. Методи оцінки вільнорадикального окислення та стану антиоксидантної системи організму у клінічної практиці: методичні рекомендації / Науковий центр радіаційної медицини АМН України. Київ, 2007. 23 с.
8. Медицинские лабораторные технологии: cправочник / под ред. А.М. Карпищенко. СПб : Интермедика, 1992. Т. 2. С. 23–24.
9. Фархутдинова Л.М. Окислительный стресс. История вопроса. Вестник Академии наук РБ. 2015. Т. 20, № 1. С. 42-49.
10. Луцкий М.А., Земсков А.М., Разуваева В.В., Лушникова Ю.П., Карпова О.Ю. Окислительный стресс — индикатор метаболических нарушений в патогенезе мозкового инсульта. Журнал неврологии и психиатрии. 2016. № 8, вып. 2. С. 24-29. DOI : https://doi.org/10.17116/jnevro20161168224-29
11. Кочерга З.Р., Ерстенюк Г.М. Особливості активності ферментів глутатіонової системи у новонароджених із затримкою внутрішньоутробного розвитку плода. Одеський медичний журнал. 2014. Т. 146, № 6. С. 51-54.
Розроблено: ІГЗ НАМНУ © Довкілля та здоров'я, 2006-2020. Усі права захищені.
Використання текстових та графічних матеріалів сайту дозволяється лише з письмового дозволу редакції.